1 candidates for "Thuyết trình"
Clear All
Sắp xếp theo
1 candidates for "Thuyết trình"
Clear All
Không ngừng học tập, nâng cao trí thức, bản lĩnh nghề nghiệp và sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội.Mong được học hỏi kinh nghiệm…